nello construct

UAT Municipiul Turda recrutează: Consilier – Serviciul executori bugetari

UAT MUNICIPIUL TURDA organizează în data de 19 decembrie 2023, orele 11 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul executori bugetari – 1 post

Condiţii de participare:

  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
Ramura de știință – Științe juridice sau economice

Domenii de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână

Probele concursului:

  • selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

  • proba scrisă

  • interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 19.12.2023, 11:00, Primăria municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28

Perioada de depunere a dosarelor: 15.11.2023 – 04.12.2023

Persoană de contact: Arsene Gabriela Ligia, referent, tel. 0264317199, fax. 0264317081, e-mail: resurseumane@primariaturda.roBottom of Form

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare la dosar conform prevederilor art. 49 din HG 611/2008:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Bibliografie și tematică:

1. Constituția României, republicată

      cu tematica TITLUL II -Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale TITLUL III, CAP.V- Administraţia publică

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica CAP. I- Principii şi definiţii CAP. II- Dispoziţii speciale SECŢIUNEA I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie SECŢIUNEA a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica CAP. II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Partea a VI a: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I Dispoziţii generale şi Titlul II Statutul funcţionarilor publici

5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Titlul I – art. 1; CAP.I art 2, art. 3; CAP. II art. 8 – art. 12 ; Titlul II – CAP. II art. 21- art. 27; Titlul III – CAP. II ; CAP. III; CAP. IV art. 46 – art. 51, art. 53 ; CAP. V art. 55 – art. 58, art. 68 – art. 70, art. 70 1; Titlul VII – CAP. I art. 152 – art. 154, art. 156 – art. 157, art 159 – art. 161; CAP. III art. 183; CAP. IV art. 185; CAP. VII art. 215 – art. 218, CAP. VIII, CAP. IX; CAP. X; CAP. XI; CAP. XII;

6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Capitolul I Dispoziții generale, Capitolul II Constatarea contravenției, Capitolul III Aplicarea sancțiunilor contravenționale, Capitolul IV Căile de atac, Capitolul V Executarea sancțiunilor contravenționale, Capitolul VI Dispoziții speciale și tranzitorii

7. ORDIN Nr. 447 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

cu tematica Anexa 1 – Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din OG 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare


Atribuțiile postului:

– preia de la executorii bugetari persoane fizice de pe fiecare sector, dosarele de executare în care s-a întocmit proces-verbal de constatare și declarare a stării de insolvabilitate, împreună cu dovada comunicării la debitor;

– ține evidența pe sectoare a dosarelor de executare în care s-a întocmit proces-verbal de constatare și declarare a stării de insolvabilitate;

– verifică în evidența fiscală trecerea corectă în starea specială, în evidența separată sau curentă după caz;

– întocmește anual adresele către instituții pentru verificarea stării de insolvabilitate pentru cei cu domiciliu în altă localitate;

– arhivează răspunsurile primite de la instituții în fiecare dosar de insolvabilitate;

– verifică anual sau periodic baza de date PATRIMVEN , pentru identificare loc de muncă sau conturi bancare și listează rapoartele emise pentru fiecare debitor pe care le arhivează la dosarul de insolvabilitate;

– verifică anual sau periodic baza de date de la Casa de Pensii Cluj, pentru identificare loc de muncă sau dosar pensie și listează rapoartele emise pentru fiecare debitor pe care le arhivează la dosarul de insolvabilitate;

– verifică anual sau periodic baza de date proprie cu impozitele și taxele locale pentru identificarea dobândirii unor bunuri impozabile și valorificabile noi și listează rapoartele emise pentru fiecare debitor pe care le arhivează la dosarul de insolvabilitate;

– se deplasează pe teren și întocmește note de constatare privind starea materială a debitorilor insolvabili și identificarea unor bunuri valorificabile;

– în situația găsirii unui loc de muncă , dosar pensie sau cont bancar nou /dobandire de bunuri cu valoare mai mica decat valoarea creantelor, continua masurile de executare silita;

– intocmeste anunturile colective sau individuale pentru actele emise si returnate, procesele -verbale de afisare prin publicitate si le inainteaza in termen pentru publicare pe site si la afisierul institutiei;

– în situația efectuării de plăți voluntare sistematice ,virări din popriri sau dobândirii de bunuri cu valoare mai mare decât a debitului și care pot fi valorificate, intocmeste documentatia pentru scoaterea debitorului din evidența separată și trecerea în evidența curentă și restituie dosarul de insolvabilitate executorului bugetar de sector;

– pe baza căutărilor, întocmește anual anexa cu debitele nou intrate, pe termene de plată si procesul-verbal aditional de insolvabilitate pe care il transmite debitorului sau fișa de verificare, menționând demersurile întreprinse;

– în cazul mutării domiciliului debitorului insolvabil în altă localitate, pe baza datelor furnizate de DEPABD, transfera dosarul executional unitatii administrativ-teritoriale si scade din evidenta separata sau curenta debitele transmise dupa primirea adresei de confirmare sau dupa trecerea termenului legal pentru raspuns;

– la împlinirea termenului de prescripție, întocmește procesul verbal de scădere din evidența separată sau curentă pentru debitorii insolvabili;

– verifica zilnic e-mailul serviciului Executori Bugetari, inregistreaza la intrari actele serviciului si le repartizeaza personalului, pe perioada lipsei din institutie a angajatului responsabil cu registratura;

– verifica titlurile executorii primite de la alte institutii de conformitate, le transmite spre debitare pe cele conforme si le restituie pe cele neconforme, verifica confirmarile de plata , pe perioada lipsei din institutie a angajatului responsabil cu registratura;

– transmite corespondența Direcției Impozite și Taxe Locale pe perioada lipsei din instituție a angajatului responsabil cu registratura;

Documente atașate

Formular de înscriere
Notă de informare GDPR
Model adeverință de vechime

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe Whatsapp 0744694876
viamso
Abonează-te
Anunță-mă de
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile
Abonează-te la site-ul de știri prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest site de știri și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.
Astfel, alegi ce să citești, când să citești și nu ratezi nimic care ar putea fi important pentru tine!

Alătură-te celorlalți 49 de abonați.

salina turda

transilvania impact

ca aries turda

Ultimele articole: