marian morar
m install
nello construct

UAT Municipiul Turda: Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier Compartiment de monitorizare servicii de utilități publice

zamblau eugen

UAT MUNICIPIUL TURDA  organizează în data de 28 noiembrie 2023, orele 11 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment monitorizare servicii de utilități publice – 1 post

Condiţii de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
Ramura de științe – Științe inginerești, domeniul de licență Agronomie, Horticultură sau Silvicultură și exploatare forestieră

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână

Probele concursuluit:

• selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

• proba scrisă

• interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 28.11.2023, 11:00, Primăria municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28

Perioada de depunere a dosarelor: 24.10.2023 – 13.11.2023

Persoană de contact: Arsene Gabriela Ligia, referent, tel. 0264317199, fax. 0264317081, e-mail: resurseumane@primariaturda.roBottom of Form

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare la dosar conform prevederilor art. 49 din HG 611/2008:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În conformitate cu prevederile OUG 41/2016 și ale Legii 9/2023, actele solicitate la dosar, precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se vor prezenta în original. Secretarul comisiei de concurs va realiza copii ale documentelor solicitate și le va certifica pentru conformitate cu originalul.

Bibliografie și tematică

1.Constituția României, republicată

cu tematica TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale TITLUL III, CAP.V- Administraţia publică

2.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica CAP. I- Principii şi definiţii CAP. II – Dispoziţii speciale SECŢIUNEA I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie SECŢIUNEA a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi

3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

cu tematica CAP. II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

4.Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea a VI a: – Statutul funcţionarilor publici, prevederi apicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice – Titlul I Dispoziţii generale şi Titlul II Statutul funcţionarilor publici

5.Legea nr.101/2006, legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica: Capitolul I Dispoziţii generale, Capitolul II Autorităţi şi competenţe, Capitolul III Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, Capitolul IV  Operatori şi utilizatori  Secţiunea 1 Operatorii serviciului de salubrizare, Secţiunea a 2-a  Utilizatorii serviciului de salubrizare, Capitolul VI Răspunderi şi sancţiuni

6.Legea 24/2007 actualizată şi republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;

cu tematica: Art. 1 – 25

7.Ordonanta de urgenta nr. 59 din 20 iunie 2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

cu tematica: Art. 1 – 9

Atribuțiile postului

•Întocmește programe lunare pentru activitatea de întreținere spații și zone verzi, pe care le supune verificării și aprobării personelor autorizate și le transmite operatorului delegat;

•Verifică zilnic în teren modul de executare a lucrărilor de întreținere spații și zone verzi de către operatorul delegat, conform programului lunar aprobat;

•Verifică și confruntă documentele de plată și situațiiile de lucrări depuse de operator, întocmite pentru luna anterioară;

•Întocmește programul anual cu anexele aferente pentru activitatea de întreținere spații și zone verzi, reparații dotări din parcurile publice și îl supune aprobării persoanelor autorizate;

•Participă la selecția de oferte pentru achizițiile de material dendrologic necesar;

•Participă la selecția de oferte pentru achizițiile de aparate de joacă pentru copii, bănci, mobilier urban, precum și pentru activitatea de combatere a dăunătorilor și bolilor la plantațiile de arbori ornamentali  din zonele verzi ce aparțin domeniului public;

•Răspunde de modul de implementare a standardelor și procedurilor SCIM elaborate la nivelul compartimentului;

•Verifică în teren sesizările depuse pe domeniul de competență, întocmește note de constatare și redactează și comunică răspunsurile în termenele legale;

•Întocmeste programul pentru Luna curățeniei

•Ține evidența solicitărilor depuse de asociațiile de proprietari/locatari, alte instituții privind repartizarea de material dendrologic în vederea revitalizării zonelor verzi;

•Colaborează cu Ocolul Silvic Turda și alte unități care au ca obiect de activitate producere și livrare de material dendro – floricol;

•Întocmește rapoarte și lucrări solicitate de către superiori;

Documente atașate

Formular de înscriere
Notă de informare GDPR
Model adeverință de vechime

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe Whatsapp 0744694876
awe infra
ubitech
viamso
Abonează-te
Anunță-mă de
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile
Abonează-te la site-ul de știri prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest site de știri și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.
Astfel, alegi ce să citești, când să citești și nu ratezi nimic care ar putea fi important pentru tine!

Alătură-te celorlalți 74 de abonați.

transilvania impact

restaurant potaissa

ca aries turda

Aeroportul Cluj

Ultimele articole:

AdSense grafic right 2