Spitalul din Câmpia Turzii scoate la concurs un post de referent pe perioadă determinată

foto_072016_spital-ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante  de referent II, perioada determinata in cadrul Biroului RUNOS

 

Concursul se va desfăşura în perioada 25.09.2017-28.09.2017 şi constă în următoarele etape succesive:

proba scrisă : 25. 09.2017, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviul: 28.09.2017, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

 Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante  de referent II :

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat ;
 • vechime in muncă minimă necesară 3 ani 6 luni ;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  20.09.2017ora 14,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Bibliografie :

 1. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 3. Ordonanţa de Urgenţă 158/2005 privind concediile şi  indemnitaţiile  de asigurări sociale de sănătate;
 4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi  completările ulterioare ;                                                                       
 5. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului  privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, actualizată ;
 6. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 actualizată, pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 7. Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forşei de muncă, actualizată
 8. Legea nr. 7/ 2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017;
 9. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – actualizată
 10. Hotărârea nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630.                

MANAGER

VEDEAN TIBERIU IOAN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top