Primăria Turda scoate la concurs mai multe posturi vacante

prim Turda

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 08 decembrie 2020, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante

1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Serviciul achiziții publice și contracte
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

2. Consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul achiziții publice și contracte
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior– Serviciul achiziții publice și contracte
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

4. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant– Serviciul achiziții publice și contracte
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 02.11.2020 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 02.11.2020 – 23.11.2020.

Probele concursului sunt:
– selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisă se va susține în data de 08.12.2020, orele 11,00
– interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Postul de consilier achiziții publice, grad profesional superior (poz. 1)
Atribuții:
• inițiază, lansează, derulează și finalizează procedurile de achiziții;
• stabilește procedura de atribuire aplicabilă pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru;
• elaborează fișa de date, strategia de contractare și formularele necesare pentru demararea procedurii de atribuire;
• întocmește și transmite anunțurile sau invitațiile de perticipare în conformitate cu legislația în vigoare;
• participă în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice și asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanți din partea comisiei de evaluare, a proceselor verbale intermediare și a raportului final al procedurii;
• pregăteşte documentaţia şi o transmite la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor în termenul legal, în cazul unei contestaţii formulată de către operatorii economici participanţi la procedură;
• urmăreşte actualizările legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
• realizează în baza referatelor de necesitate, achizițiile directe;
• atribuțiile se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutiei.

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
• HG 395, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare

Postul de consilier, grad profesional superior (poz.2)
Atribuții:
• participă în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice și asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanți din partea comisiei de evaluare, a proceselor verbale intermediare și a raportului final al procedurii;
• urmăreşte actualizările legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice si al contractelor;
• verifica contractele din punct de vedere economic (valoarea contractului, modalitatea de plata, clauze privind penalitati)
• intocmeste si pastreaza o situatie privind stadiul contractelor;
• solicita periodic de la responsabilii de contract informatii privind stadiul si derularea contractelor;
• urmărește respectarea clauzelor contractuale și propune conducerii aplicarea majorărilor de întârziere în cazul nerespectării termenelor contractuale, precum și alte măsuri legale;
• urmărește constituirea legală și în termen a garanțiilor de participare/bună execuție precum și eliberarea acestora în condițiile legii.
• urmareste întocmirea documentelor constatatoare;
• propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;
• colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
• atribuțiile se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutiei.

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
• HG 395, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
• HG 264/2003, privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante

Postul de consilier juridic, grad profesional superior (poz. 3)
Atribuții:
• vizarea pentru legalitate a contractelor de achizitii publice;
• stabilirea formularelor cadru pentru contractele de achizitii publice;
• consultanta de specialitate in cadrul serviciului;
• urmăreşte actualizările legislaţiei în domeniul contractelor;
• solicita periodic de la responsabilii de contract informatii privind stadiul si derularea contractelor;
• urmareste întocmirea documentelor constatatoare;
• propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a relațiilor contractuale;
• colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
• atribuțiile se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutiei.

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• HG 264/2003, privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
• Legea. 287/2009, privind Codul civil, art. 1166 – 1187 inclusiv; art. 1190 – 1203 inclusiv; art. 1225; art. 1240 – 1245 inclusiv; art. 1246 – 1251 inclusiv, art. 1270; art 1272.

Postul de consilier juridic, grad profesional debutant (poz. 4)
Atribuții:
• pregatirea si intocmirea contractelor de achizitii publice;
• realizarea demersurilor pentru semnarea contractelor de catre toate partile implicate
• urmăreşte actualizările legislaţiei în domeniul contractelor;
• colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;
• atribuțiile se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea institutiei.

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• HG 264/2003, privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
• Legea. 287/2009, privind Codul civil, art. 1166 – 1187 inclusiv; art. 1190 – 1203 inclusiv; art. 1225; art. 1240 – 1245 inclusiv; art. 1246 – 1251 inclusiv, art. 1270; art 1272.

Afișat azi 02.11.2020
Nr. 22310/02.11.2020

Documente atașate
Model adeverință de vechime
Formular de înscriere
Notă de infromare GDPR

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top