primaria triteni

Primăria Tritenii de Jos: Concurs de recrutare în funcția publică de SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

U.A.T. COMUNA TRITENII DE JOS organizează la sediul din localitatea Tritenii de Jos, str. Principală, nr. 392, jud. Cluj concurs de recrutare în funcția publică de secretar general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificarile și completările ulterioare precum și în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandeminiei de COVID-19. Concursul se va desfășura la Sediul Primăriei comunei Tritenii de Jos, str. Principala. nr. 392, jud. Cluj.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– Dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Tritenii de Jos, jud. Cluj începând cu dala de 14.11.2020 pâna în data de 03.12.2020, ora 13:00;

– Selecţia dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Susţinere probă scrisă în data de 14.12.2020, ora 10:00;
Susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– studii universitare de licentă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţelor juridice. administrative sau ştiinţe politice;

– candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani conform prevederilor art. 468, alin. (2), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexam. 3 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,

f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei,

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs. Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, din oficiu, prin publicarea pe pagina de internet a acestuia în format deschis, editabil. Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Atribuţiile secretarului general

1. Avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;

2. Participă la şedinţele consiliului local;

3. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

4. Coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

5. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la pct. 1;

6. Asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului – verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

7. Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

8. Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ – teritorială în cadrul căreia funcţionează;

9. Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

10. Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

11. Numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

12. Informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia. cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

13. Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

14. Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazun;

15. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale;

16. Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, după caz.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor. relaţii suplimentare privind bibliografia. conţinutul dosarului şi modul de desfasurare a concursului sunt: PRIMĂRIA TRITENII DE JOS. str. Principală, nr. 392, jud. Cluj, tel.0264285998.

Persoană contact Suciu Loredana-Roxana, tel 0746841900 Bibliografia şi tematica de concurs – conform anexei la prezentul anunţ;

Anunț organizare concurs de recrutare secretar general 4

Comentarii

ULTIMELE articole: