nello construct

Primăria Luna: Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de inspector clasa I

Primăria Comunei Luna, cu sediul în Loc. Luna Str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel. 0264-368326, fax 0264-326242, e-mail registratura@primarialuna.ro, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de inspector clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luna – Compartiment Relații Publice și Resurse Umane.

Data şi locul de desfăşurare a concursului: 28 noiembrie 2023, ora 10.00 proba scrisă şi 5 decembrie 2023 ora 10.00 interviul, la sediul Primăriei Comunei Luna.

Condiții de participare la concurs:

Condițiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studiu (domeniul fundamental) al ştiinţelor inginereşti/sociale/umaniste și arte.
  • vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani.
  • cunoștințe operare MS Office, nivel mediu – se dovedesc prin documente speciale și în cadrul probei interviu.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Luna – Birou Secretar general până în data de 18.10.2023 ora 16.00 şi vor conţine următoarele acte:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g)cazierul judiciar;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografia pentru concurs:
1) Constituția României, republicată – tematica Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2) Titlul I și Titlul II ale Părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – tematica Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici;
3) OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare – tematica Discriminarea; Hărțuirea morală la locul de muncă;
4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare – tematica Egalitatea de șanse între femei și bărbați în domeniul muncii;
5) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – tematica Informații de interes public;
6) HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – tematica Informații de interes public;
7) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și completările ulterioare – tematica Transparență decizională;
8) OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare – tematica Soluționarea petițiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 208 sau 0751-094802. Persoană de contact – Cornelia Delimoț – Secretar general al Comunei Luna.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe Whatsapp 0744694876
viamso
Abonează-te
Anunță-mă de
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile
Abonează-te la site-ul de știri prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest site de știri și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.
Astfel, alegi ce să citești, când să citești și nu ratezi nimic care ar putea fi important pentru tine!

Alătură-te celorlalți 49 de abonați.

salina turda

transilvania impact

ca aries turda

Ultimele articole: