INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna septembrie 2013 de Administratia Judetena a Finantelor Publice Cluj

foto_102013_finante-cluj

Administratia Judeteanaa Finantelor Publice Cluj este unitate teritoriala  a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteanaa Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

Număr contribuabili administraţi in luna septembrie  2013…………………….234.955

din care:

a) contribuabili  PJ  administrati pe baza decod fiscal….………….. ……… …….65.916

                                                                          – activi………….. …..54674

                                                                          – inactivi fiscal  …….11242

persoane fizice……………………………………. …………………………………………….27.136

– altii+af……………………………. ….. ……………………………………………………………..1.336                              

b) contribuabili inregistrati pe baza deCNP………………………………………….. ..141.903

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna septembrie 2013 comparativ cu aceeasi perioada din anul 2012:

mil.lei                                                                                                                                                                     

 

Incasari septembrie

2013

Incasari  septembrie

2012

%

I. BUGET DE STAT (fara vama)

166,74

147,08

113,37

II. BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT

116,93

98,55

118,65

III. BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE

46,84

40,09

116,84

IV. BUGET ASIGURARI SOMAJ

3,84

3,24

118,52

TOTAL BUGET CONSOLIDAT

334,35

288,96

115,71

1)   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

a)in domeniul executarii silite:

– somatii emise : 21.478 cazuri cu suma de 77.227 mii lei;  sume incasate: 24.503 mii lei;
– popriri infiintate : 3.130 cazuri cu suma de  50.862mii lei; sume incasate: 7.743 mii lei;
– sechestre infiintate: 16  cazuri cu suma de 3.334 mii lei; din valorificari: 5 mii lei;                                                                                                        

            Arieratele recuperabile au fost diminuate cu suma totala de 122 mil. (16 mil. in luna septembrie si 106 mil. in luna sept. 2013). In luna sept. au fost acordate esalonariin suma totala de 22,4 mil. lei.

b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 49.297 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 2.870 lei.

– au fost atribuite cu titlu gratuit, cf. reglementarilor legale, bunuri in valoare de 166.533 lei.

            Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 995.588 ei.

c) in domeniul servicii  pentru contribuabili si cazier fiscal:

– s-auemis 58 raspunsuri la intrebarile formulate in scris de agentii economici, institutiile publice sau persoanele fizice, pe linie de legislatie fiscala;

– s-au preluat 2 certificate digitale formular 150;

– s-au acordat  7 interviuri radio/tv cu diverse noutati legislative;

– s-a colaborat cu Asociatia Patronilor si Meseriasilor prin transmiterea de articole cu tematica fiscala la revista Tribuna Afacerilor;

– 2 au participat la o intalnire cu mediul de afaceri, in special pentru reprezentantii baroului Cluj, Camera Executorilor judecatoresti, ANEVAR

– 2 persoane acorda asistenta prin call center la contribuabilii din toata tara;

       Cazier fiscal:

–  au fost eliberate un numar de 4.790 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 6.249 contribuabili;

d) in domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de

impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,

 declaraţii informative).. ………………………………………………………………………. .53.653

din care:  – depuse electronic :………………………………………………………………..39.277

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………..2.467

–  Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………..3.118

– Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoare adăugată

cu opţiune de rambursare (depuse): ……………………………………………………………261

–  Sume TVA restituite: ………………………………………………………………………..238.783

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …………………………………..2.089

–  Numar certificate de rezidenta emise:………………………………………………………….48

De asemenea:

– s-au înregistrat si prelucrat 325 declaratii 070 pentru inregistrarea persoanelor fizice care desfasoara activitati independente, 29 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 13 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 49 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 1244 declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind vectorul fiscal,  105 situatii financiare anuale.                                                   

2)           Principalele activitati desfasurate si rezultate obtinute de activitatea de inspectie fiscala         

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avind un efectiv mediu de 95 persoane cu atributii de inspectie fiscala care au desfasurat efectiv activitate in cursul lunii septembrie, au efectuat un numar de 168 actiuni de verificare din care 133 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 6.838 mii lei si 35 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 7.846mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii septembrie 2013 au fost solutionate un numar de 56 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 8.421 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, au fost cuprinsi in aceasta activitate, prin rotatie, toti  inspectorii din cadrul A.I.F. Cluj, care au efectuat un numar de 75 controale operative la contribuabilii persoane juridice si fizice de pa raza judetului Cluj, incasindu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de  3.546 mii lei.       

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat actiuni urmare unor solicitari ale IPJ, A.N.R.M., etc

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 2 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de  4.499  mii lei si un numar de 5 contribuabili au fost propusi a fi declarati inactiv, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare.

3)                 Principalele activitati desfasurate de activitatea de trezorerie si contabilitate publica judetena

Trezoreria si contabilitatea publica judeteana desfasoara activitatea, ca sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind fondurile publice si a altor operatiuni ale statului, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Serviciul decontari, operatiuni cu numerar  si produse electroniceale Trezoreriei Statului a intocmit si raportat situatii zilnice si lunare privind executia de casa a bugetului de stat, a bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat:, asigurarilor pentru somaj si asigurarilor sociale de sanatate, a bugetului trezoreriei statului a centralizat datele privind rambursarile si compensarile din TVA.

Serviciul decontari, operatiuni cu numerar  si produse electronice ale Trezoreriei Statului a coordonat unitatile operative in elaborarea situatiilor financiare zilnice, lunare si trimestriale.

Serviciul sinteza şi asistenţa elaborarii şi execuţiei bugetelor localeîn cursul lunii septembrie a  comunicat unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Cluj majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aprobat prin Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.1346/2954/2013 pentru modificarea anexei Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administraţiei publice, si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ – teritoriale pe anul 2013, si repartizat pe unitati administrativ – teritoriale din judetul Cluj prin Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca nr. 4154 din 27.09.2013.

In luna Septembrie doua unitati administrativ teritoriale din judeţul Cluj au depus la Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, cereri privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art.64 alin.(1) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.Sumele solicitate de la Ministerul Finantelor Publice, respectiv  499 mii lei,  au fost destinate achitarii obligatiilor restante ale celor două unitati administrativ – teritoriale la data de 31 iulie 2013  catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari care înregistrau obligatii fiscale restante la data de 31 iulie 2013.

In cursul lunii Septembrie 2013 a fost alocata suma de 1.940 mii lei unitatilor administrativ – teritoriale care au solicitat sume pentru cofinantarea programelor de dezvoltare locala aprobate prin   Hotararea Consiliului Judetean nr. 106/2013.

Serviciul indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor localea procedat la efectuarea de verificari asupra modului de derulare a operatiunilor cu numerar prin casieriile operative si casieriile tezaur din cadrul trezoreriilor locale: Trezoreria municipiului Cluj -Napoca, Trezoreria municipiului Dej, Trezoreria municipiului Gherla, Trezoreria municipiului Turda si Trezoreria orasului Huedin.

De asemenea in cursul lunii Septembrie 2013 s-a verificat modul de respectare a prevederilor  O.M.F.P.nr.2281/2009 privind prognozarea decadala de catre institutiile publice a platilor din conturile deschise la unitatile trezoreriei statului pentru perioada 01.01- 30.06.2013

4.         Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul comunicareaferent perioadei de raportare, a efectuat 23 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.

 S-au  publicat pe site-ul DGFP Cluj www.finantecluj.ro:acte administrativ fiscale, licitatii si diferite anunturi de interes fiscal pentru contribuabili (25 e-mailuri continand in total 48 atasamente).                                                                             

 S-au acordat  7 interviuri radio/tv cu diverse noutati legislative.

 S-au solutionat 2 solicitari primite din partea presei locale si transmiterea la Mass-Media a 5 Comunicate de presa ANAF.

Site-ul institutiei a fost vizitat de de la inceputul anului de 114.988 persoane.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– preluarea a 2 avize de garantii reale mobiliare,

– publicarea pe portalul ANAF a 237 acte administrativ fiscale,

– asistenta contribuabili HELPDESK  – 425 CAZURI

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii,

            SEF ADMINISTRATIE                       COMP. DE COMUNICARE

            ec. Nicolae CAMPAN                                 ec.Gligor GAVRIS

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top