fbpx

cl ct impozite

DISPOZIȚIE Nr. 138 din 21.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 27.02.2020 ora 13.00.

Art. 2 Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr. 138 din 21.02.2020

PROIECT ORDINE DE ZI: 

1. Prezentarea Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității pentru anul 2019 lasocietatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

Prezintă: Conducerea S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția Economică 

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2020.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială 

Aviz - Comisia de specialitate nr.4

  • Proiect de hotărâre de aprobareaOrganigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Resurse Umane Salarizare 

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei căi de acces la drumul național DN15, dinspre imobilul proprietatea S.C. MILEXIM S.R.L., înscris în CF 55152 Câmpia Turzii situat în Câmpia Turzii, pe str. Laminoriştilor nr.145 C.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului 

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

6. Proiect de hotărâre privind avizarea executării lucrării ,,Etajare clădire birouri și locuințe, 

str. Laminoriștilor, nr.31, în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj” la limita de proprietate a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.29.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50389 Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului 

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 2 din 27.03.2019.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului  

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile sau excedentare din cadrul Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului  

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decalării termenului de punere în funcțiune a investiției de către S.C. BERG BANAT S.R.L.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Juridic

Aviz - Comisia de specialitate nr.2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Câmpia Turzii din cadrul Asociației “ Polul Agro- Zootehnic - Industrial Arieș - PAZIA”.

Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate - Serviciul Juridic

Aviz - Comisia de specialitate nr.1

12. Diverse

PRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN 

AVIZAT, SECRETAR GENERAL Nicolae ȘTEFAN

viamso feb2019

banner caribic 012019