Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se reunește joi, 29 iulie, în ședință ordinară

ordinara ct (1)

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 29.07.2021 ora 16:00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel Floașiu Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.555 din 23.07.2021

PROIECTE ORDINE DE ZI

1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 9354 din 02.09.2004.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investiții “Lucrări de amenajări parcări în Municipiul Câmpia Turzii” și devizele generale pentru fiecare parcare – str. Teilor, nr. 1 G, Gheorghe Barițiu, nr. 28, Griviței nr. 10, Retezatului nr. 2A, Oțelarilor, nr. 4-6, Aviatorilor nr. 1 și 2, Făcliei nr. 2.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Câmpia Turzii”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări pentru societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări pentru societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări pentru societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

10. Diverse

PRIMAR, AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top