Centrul de Zi „Carine” angajează maseur

foto_012018_primaria-ct-comunicat

ANUNȚ CONCURS – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale vacante demaseur la Centrul de Zi ,,Carine” din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială

 

 Concursul se va desfășura în perioada 26.02.2018-28.02.2018 și constă în următoarele etape succesive:

 1. a) proba scrisă: 26.02.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2;
 2. b) interviul: 28.02.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Condiţiile generale de participare la concurs pentru ocuparea postului sunt cele prevăzute la art. 3 – secțiunea 1 din Hotărârea Guvernului 286/2011 și anume:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs : 

Condiţii de studii:- minim studii medii;

                  – specializare-maseur;

Condiţii de vechime: minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de maseur.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, cam.11, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, adică până la data de15.02.2018 – ora 16:00, și vor conţine în mod obligatoriu:

 • cerere de înscriere adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae europass.

Bibliografia:

 1. Diaconu, Anghel (2008), Manual de tehnică a masajului terapeutic, Ed. Medicală, București;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată.

Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. 

Informații suplimentare la tel.: 0264368002 (int.140).

                                 PRIMAR,

                          Dorin Nicolae LOJIGAN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top