fbpx

Icon Scrie un comentariu

Primaria Calarasi

Primăria  Comunei Călărași, judetul Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții  publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Călărași:

I. DENUMIRE POST:

1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabil

2. Consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabil

II. NIVELUL POSTURILOR SCOASE LA CONCURS

- funcții publice de execuție

III. POSTURILOR SCOASE LA CONCURS: total 2

IV. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS:

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial Local al primariei Călărași, jud. Cluj, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG. 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de licență sau echivalenta în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Documentul prevăzut la  lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

V. COORDONATE DE CONTACTPENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS:

Dosarele de concurs se vor depune la Primaria Călărași, jud. Cluj, in termen de 20 zile de la publicarea pe site-ul Primăriei Călărași, respectiv 19.03.2020-07.04.2020 la Primăria comunei Călărași, secretariat.

Persoană de contact:

Ofelia Nastasia Bonda

Tel:0264356088

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

VI. CONDIȚIIPENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Condiții generale prevazute in art.465 din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ 

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.  Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Condiții specifice:

1. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabil:

a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă in domeniul economic.

2. Consilier, clasa 1, grad professional debutant, compartiment contabil:

a) Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă in domeniul economic.

VII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/LOC/DATA DESFĂȘURĂRII ACESTUIA

Selecția dosarelor de inscriere: in termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă: 21.04.2020, ora 10,00

Interviul in maxim 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

VIII. BIBLIOGRAFIA

a) Pentru ocuparea postului de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabil:

1.Constitutia Romaniei, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Partea a III-a -Administratia  publică Locală

Titlul I-Dispoziții generale

Titlul V-Autoritățiile adminsitrației publice locale

Capitolul I-Dispoziții generale

Capitolul III-Consiliul Local

Capitolul IV-Primarul

Capitolul VIII-Actele autoritățiilor administratieivpublice locale

Titlul  VII-Alte dispoziții aplicabile administratiei publice locale

Partea a VI- Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publică și evidența personalului plătit din fonduri publice 

Titlul I-Dispoziții generale

Titlul II-Statutul funcționarilor publici

Partea a VII-a - Răspunderea administrative integral

3. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 

4. H.G. nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din  Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; 

5. Ordinul ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual ale achizitiilor publice si Programul anual al achizitiilor sectoriale;

6. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor 

7.  Legea nr.227/2015, privind codul fiscal, actualizată- TITLUL IX Impozite şi taxe locale;

8. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, actualizată- TITLUL V Stabilirea creanţelor fiscale

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

10. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

b) Pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment financiar:

1.   Constituția României;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

Partea a III-a - Administratia  publică Locală

Titlul I - Dispoziții generale

Titlul V-Autoritățiile adminsitrației publice locale

Capitolul I-Dispoziții generale

Capitolul III-Consiliul Local

Capitolul IV-Primarul

Capitolul VIII-Actele autoritățiilor administratieivpublice locale

Titlul  VII-Alte dispoziții aplicabile administratiei publice locale

Partea a VI- Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publică și evidența personalului plătit din fonduri publice 

Titlul I-Dispoziții generale

Titlul II-Statutul funcționarilor publici

Partea a VII-a - Răspunderea administrative integral

3. Legea contabilității nr. 82/1991 - actualizată

4 .Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

5. Legea nr. 2l3/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr.227/2015, privind codul fiscal, actualizată- TITLUL IX Impozite şi taxe locale; 

7. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

8. Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

9. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

10. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

IX. ATRIBUTIILE POSTULUI:

1. Pentru ocuparea postului de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabil:

a) Raspunde de aplicarea intocmai a prevederilor legale privind achizitia de bunuri, servicii, lucrari si concesionari de lucrari

b) Elaborează strategia anuala si strategia de contractare aferenta fiecarei procedure de achizitii publice

c) Intocmeste dosarul de licitatie publica

d) Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica, cunoaște programul SEAP/SICAP și se perfecționează continuu in acest sens.

e) Gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractelor

f) Evalueaza ofertele depuse

g) Atribuie contractul de achizitie publica

h) Raspunde la toate solicitarile venite din partea conducerii pentru indeplinirea unor sarcini conform fisei postului.

i) Intocmeste documentatii pentru obtinerea de fonduri de la bugetul local, de stat si din alte surse de finantare, verifică existența fondurilor alocate in buget pentru fiecare achiziție in parte

j) Elaboreaza programul anual al achizitiilor pe baza necesitatiilor si prioritatiilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante, urmarește aprovizionarea institutiei cu materiale consumabile in limita referatelor compartimentelor de specialitate aprobate de primar.

k) Avizeaza referatele de specialitate ale compartimentelor in vederea incadrării in planul anual de achiziții publice și actualizarea periodică a acestuia.

l) Intocmeste proiectele de contract de achiziții publice spre analiză si aprobare, notifică operatorii economici implicati in derularea contractelor de achiziții publice.

m) Asigura constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice

n) Intocmeste anunturile de participare si le transmite spre publicare in SEAP/SICAPsi Monitorul Oficial, dupa caz si urmareste respectarea termenelor de organizare a licitatiilor in concordanta cu prevederile legii.

o) Participa ca membru in comisia de deschidere si analiza a ofertelor pentru furnizarea de produse, prestari servicii si executie lucrari, contribuie la implementarea de proiecte cu finantare din fonduri europene.

p) Intocmeste si transmitein termenul legal raspunsuri la adrese din domeniul achizitiilor publice si conex acestuia.

r) Centralizează lunar achizițiile efectuate și le prezință coducerii institutiei. 

s) Intocmește nota internă catre contabil privind reținerea/restituirea garanțiilor de participare/de bună execuție din cadrul proiectelor de achiziții publice com. Călărași.

ș) Reprezintă instituția in relațiile cu autoritățiile publice (ex. ANAP, CNSC) 

t) Publica anunturi din domeniul achizitiilor in Monitorul Oficial Local 

ț) Intocmește studii de piată, centralizează oferte in vederea achizițiilor directe de bunuri și servicii.

u) păstrează secretul operațiunilor efectuate pe linie de serviciu, răspunde după caz, material, civil , administrativ sau penal pentru faptele săvârșite in exercitarea atribuțiilor ce-i revin; 

v) verifică dosarul fiscal al persoanei fizice, la eliberarea fiecărui certificat fiscal;

x) eliberează certificate fiscale la solicitarea contribuabililor persoanelor fizice şi ori de câte ori situaţia o impune;

y) colaborează cu compartimentul agricol în vederea identificării poziţiilor cu teren şi clădiri neimpuse sauacolo unde au avut loc extinderi, modernizări sau neconcordanțe.

z) stabileşte impozitele şi taxele locale prevăzute de Codul fiscal, datorate de persoanele fizice cu proprietăţi în sectorul repartizat şi de persoanele fizice autorizate cu sediul social în sectorul repartizat, pe baza declaraţiilor de impunere şi a actelor justificative anexate; emite deciziile de impunere pentru persoanele fizice şi persoanele fizice autorizate din sectorul repartizat

aa) indeplinește orice alte atribuții repartizate de șefii ierarhici, transmise de conducerea Primăriei Comunei Călărași, precum și de consiliul local, in scris sau verbal; 

bb) intocmește lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, rapoarte statistice legate de atribuliile compartimentului și le inaintează organelor abilitate pentru centralizare; 

cc) păstrează secretul operațiunilor efectuate pe linie de serviciu, răspunde după caz, material, civil , administrativ sau penal pentru faptele săvârșite in exercitarea atribuțiilor ce-i revin; 

dd) respectă regulamentul de organizare și functionare a instituției,normele de protectie a muncii, PSI, regulamentul intern și codul etic aprobat la nivelul Institutiei; 

2. Pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment contabil:

a) participă la stabilirea și aplicarea misurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare si bugetare, in scopul identificarii si sanctionarii evaziunii fiscale si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

b) asiguri angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; 

c) indiplinește toate operațiunile ce trebuie efectuate de catre Instituție in cadrul aplicației FOREXEBUG; 

d)- propune măsuri pentru asigurarea fondurilor necesare funcționării unitațiilor de invațamânt; 

e) asigura măsurile necesare pentru aplicarea normelor legale privind intocmirea, manipularea, circulația și păstrarea documentelor cu regim special; 

f) urmărește execuția bugetului local și intocmește raportul privind contul de execuție a acestuia;

g) intocmește balanțele de verificare lunare; 

h) urmărește și asigură efectuarea obligaliilor de plata, conform prevederilor legale;

i) analizează solicitările de subvenții care se acordă din bugetul local; 

j) pe baza bugetului aprobat, intocmește deschideri de credite și dispoziții bugetare pentru toate activitătile cuprinse in bugetul local; 

k) in concordanța cu prevederile bugetare intocmește lunar cererile de sume defalcate și transferuri din bugetul de stat (pentru investilii, proteclie socială, etc.) pe care le supune avizării, direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat; 

l) asigură onorarea la timp și corectă a obligaliilor financiare ale institutriei, către terți și acestora către instituție cu respectarea priorităților potrivit legii; 

m) asigură documentele și sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu in interes de serviciu; 

n) asigură condiliile pentru buna funcționare a instituțiilor de sub autoritatea primiriei pe care le finanțează total sau pațial (invățământ, sănătate, asistență socială, cultura, sport, etc); 

o) asigură arhivarea actelor din sector;

p) urmăreşte şi răspunde de aplicarea şi respectarea hotărârilor consiliului local şi a actelor normative din domeniul financiar-fiscal şi bugetar.

r) întocmeşte răspuns la corespondenţa repartizată, în timp util;

s) colaboreaza cu responsabilul de achiziții publice, responsabilul de urmarire incasare creante, după caz, din cadrul compartimentului financiar.

ș) Inregistreaza in contabilitate rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului comunei Călărași

t) Intocmeste referate de specialitate in aria de competență și le prezintă conducerii, consiliului local, după caz.

ț) păstrează secretul operațiunilor efectuate pe linie de serviciu, răspunde după caz, material, civil , administrativ sau penal pentru faptele săvârșite in exercitarea atribuțiilor ce-i revin; 

u) indeplinește orice alte atribuții repartizate de șefii ierarhici, transmise de conducerea Primăriei Comunei Călărași, precum și de consiliul local, in scris sau verbal; 

v) intocmește lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, rapoarte statistice legate de atribuliile compartimentului și le inaintează organelor abilitate pentru centralizare;

x) respectă regulamentul de organizare și funcționare a instituliei, regulamentul intern, normele de protective a muncii si PSI, codul etic aprobat la nivelul Institutiei; 

z) duce la indeplinire sarcinile atribuite, după caz, in calitate de membru al echipei de implementare a proiectelor finațate din fonduri europene.

PRIMAR Mirela Adriana VEREȘ

Intocmit, Secretar general Ofelia Nastasia BONDA

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator