fbpx

Scrie un comentariu

cl luna buget votat

H O T Ă R Â R E  privind acordul Comunei Luna pentru efectuarea în comun cu Consiliul Județean Cluj a procedurilor de achizitii publice necesare realizării Parcului Industrial Tetarom 5.

 

Consiliul Local al Comunei Luna, întrunit în ședința ordinarădin data de 29.05.2019,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2960/29.05.2019 la Proiectul de hotărâre privind acordul Comunei Luna pentru efectuarea în comun cu Consiliul Județean Cluj a procedurilor de achizitii publice necesare realizării Parcului Industrial Tetarom 5, propus de Primarul Comunei Luna , însoţit de Raportul compartimentului de resort  şi Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrl Consiliului Local al Comunei Luna,

Având în vedere:

 • art. 4, art, 6, art. 10, 14, art. 21 alin. (1), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 11,18, alin. (7) lit. a), art. 91alin. (1) lit. e),  alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 20 alin. (1) lit. e) , lit.h) - k) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 3 pct. 10, art. 5,6,0-11, art. 13, art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 16 alin. (2), art. 17, art. 64-65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 44 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2.980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Comunei Luna nr. 24/2018 privind aprobarea aprobarea asocierii Comunei Luna cu Județul și Municipiul Cîmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cîmpia Turzii nr. 156/2018privind aprobarea asocierii Municipiului Cîmpia Turziicu Județul Cluj și Comuna Luna, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 172/2018privind aprobarea asocierii Județului Cluj cu Comuna Luna și Municipiul Cîmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V
 • Contractual de asociere nr.2920/5100/24.625/5.09.2018

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1.(1) Se emite acordul Comunei Luna pentru efectuarea în comun cu Județul Cluj a procedurilor de achizitii publice necesare realizării Parcului Industrial Tetarom 5, respectiv pentru achiziția serviciilor de elaborare a testului investitorului privat prudent și de evaluare a terenului pentru stabilirea valorii de piață.

(2) Se emite acordul Comunei Luna pentru efectuarea de către Județul Cluj a procedurilor de atribuire conform Legii achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceasta acționând și în numele și pe seama Comunei Luna. 

(3) Se emite acordul Comunei Luna pentru plata de la bugetul comunei a sumelor necesare achitării cotei proprii din prețul serviciilor achiziționate.

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Luna.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege Județului Cluj, Municipiului Cîmpia Turzii, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a instituției www.primaria-luna.ro.

Nr. 34/29.05.2019

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Giurgiu 

SECRETAR AL COMUNEI, Cornelia Delimot

 

 

 

 

         

 

 

 

Nr. consilieri : 13 ; consilieri prezenti : 12 ;                       

Nr. voturi : pentru 12 ; contra 0 ; abtineri 0.

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate