fbpx

 
 
Scrie un comentariu

scoala poiana

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin HG nr. 1027/2014,

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ POIANA TURDA

ORGANIZEAZĂ  CONCURS în vederea ocupării a -  0,5 norma de BIBLIOTECAR DEBUTANT    

CONDIȚII  GENERALE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS:

 • are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII  SPECIFICE  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS:

       - studii medii;

       - absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

       -  absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

 DEPUNEREA DOSARELOR 

 • la secretariatul unitatii de invatamant pana la data de 11.10.2019 ora 10.00

PROBELE  DE CONCURS:

   (1) Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

        a) selecţia dosarelor de înscriere – 15.10.2019 

       b) proba scrisă – 21.10.2019, ora 09.00 (2 ore)

       c) interviul – 22.10.2019, ora 12.00

  (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste grilă stabilite de comisia de concurs. Durata probei este de 2 ore.

PROBA PRACTICĂ

Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. capacitatea de adaptare;
 2. capacitatea de gestionare a situațiilor dificile; 
 3. îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice; 
 4. capacitatea de comunicare; 
 5. capacitatea de gestionare a resurselor alocat epentru desfășurare aprobei practice. 

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii.

INTERVIUL

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză;
 3. Motivația candidatului;
 4. Comportamentul în situațiile de criză;
 5. Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

TEMATICA PENTRU CONCURS

 1.  Rolul bibliotecii şcolare
 • Funcţiile bibliotecii şcolare şi ale bibliotecarului şcolar
 1.  Dezvoltarea colecţiilor
 • Mijloace de completare a colecţiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecţiilor în biblioteca şcolară
 1.  Evidenţa colecţiilor
 • Proceduri de evidenţa publicaţiilor
 • Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii
 • Documente de evidenţă (RMF, RI, Fişe de evidenţă preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a RMF, RI.
 1.  Catalogarea publicaţiilor
 • Scopul catalogării publicaţiilor
 • Tipuri de cataloage
 • Organizarea cataloagelor
 1.  Organizarea colecţiilor
 • Organizarea bibliotecii
 • Aranjarea cărţilor la raft
 1.  Gestionarea bibliotecilor
 • Predarea – primirea unei biblioteci şcolare
 • Inventarul bibliotecilor
 • Proceduri şi acte în contabilitate privind inventarierea colecţiilor bibliotecii şcolare
 1. Eliminarea din gestiune a publicaţiilor
 • Casarea publicaţiilor
 • Proceduri de casare în biblioteca şcolară
 1.  Relaţii cu utilizatorii
 • Regulamentul intern al bibliotecii şcolare
 • Serviciul de împrumut
 • Sală de lectură
 • Statistica de bibliotecă
 • Marketingul de bibliotecă

Bibliografie:

 1. Legea bibliotecilor – Legea nr. 334 din 31 mai 2002,  republicată și actualizată
 2. Legea Educației Naționale – Legea nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Fișa postului de bibliotecar OMECTS nr. 6143/2011
 4. Manualul bibliotecarului școlar, Atelier didactic, București, 2003 – Rudeanu Laura
 5. Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011
 6. Metodologia de aplicare a normelor ISBD (M), BCU, ABIR Bucureşti 1993
 7. Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 – Bucureşti 2014
 8. Bibliotecarul şcolar – Ghid practic Eurodidact Cluj-Napoca 2002 – Ciubăncan Lucia

PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTURILOR: sunt stabilite în fișa postului, care se găsește la Secretariatul unității de învățământ.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

 • 30.09.2019-11.10.2019 (între orele 9.00 – 11.00) – depunerea dosarelor de înscriere; 
 • 15.10.2019până la ora 14.00 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor;
 • 16.10.2019, până la ora 12.00 – depunerea contestaţiilorcu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor;
 • 17.10.2019, până la ora 10.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor cu privire la rezultatele probei de selectare a dosarelor;
 • 21.10.2019 – între orele 09.00 -11.00 –desfăşurarea probei scrise;
 • 21.10.2019 – până la ora 12.30 – afişarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 21.10.2019 – între orele 13.00-15.00 – depunerea contestaţiilor;
 • 22.10.2019 – până la ora 10.00 –afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă; 
 • 22.10.2019 – ora 12.00 – susținerea interviului;
 • 22.10.2019 – ora 14.00 – afişarea rezultatelor în urma interviului;
 • 22.10.2019 – între orele 14.30-16.30 – depunerea contestaţiilor;
 • 23.10.2019 - până la ora 10.00 –afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu;
 • 23.10.2019 – ora 10.30 - afişarea rezultatului final al concursului.

 DOSARELE  DE  ÎNSCRIERE  LA  CONCURS  VOR  CUPRINDE:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copia certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică; 

- copie carte de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; 

- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul  standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

- curriculum vitae.

OBSERVAȚII: 

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

Actul de identitate, documentele de studii, cartea de muncă + adeverinţele de vechime, vor fi prezentate şi în original la depunerea dosarului, în vederea verificării conformităţii acestora.

Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Școlii Profesionale Poiana Turda, str. Câmpiei nr. 51,  până la data de 11.10.2019, ora 11.00

Informaţii suplimentare se pot obține la  secretariatul școlii sau la telefon : 0264-322470

DIRECTOR,

PROF. PÎRLEA DANIELA

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate