Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

Și Colegiul Rațiu are vacant postul de administrator financiar

kaufland 650x100 22.12

modulo 550

terran 650

Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Rațiu” Turda organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 3 august 2017, ora 9 proba scrisă, proba practică, urmată de interviu.

 

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare, str. Aurel Vlaicu nr. 3.

           

Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 26 iulie 2017, ora 12, la  secretariatul unităţii şcolare, telefon: 0264316398.

 

Conţinutul dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) recomandare de la ultimul loc de muncă
 8. h) curriculum vitae;
 9. i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si i) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar:

Condiţii generale :

 • să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii superioare/SSD absolvite cu diploma în domeniul economic (vechime 3 ani în specialitate);
 • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de contabilitate;
 • spirit organizatoric;
 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • abilităţi de coordonare a echipelor;
 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

 

Locul desfăşurării probelor de concurs: Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Raţiu” Turda, str. Aurel Vlaicu, nr. 3.

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:     

                                        

Activități desfășurate

Data

Interval orar

Depunerea dosarelor

13-26 iulie 2017

Ora 8-12

Selecţia dosarelor

26 iulie 2017

Ora 13

Afişarea dosarelor admise

26 iulie 2017

Ora 14

Contestaţii dosare

26 iulie 2017

Ora 14-16

Soluţionare contestaţii

27 iulie 2017

Ora 12

Proba scrisă

3 august 2017

Ora 9

Proba practică

3 august 2017

Ora 12

Interviul

3 august  2017

După proba practică

Afişarea rezultatelor finale

4 august 2017

Ora 9

Depunerea contestaţiilor

4 august 2017

Ora 10-12

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

4 august 2017

Ora 13

            

Date contact: secretar Gherman Liana-Delia, tel: 0264316398.

 

DIRECTOR

prof.  Nemeti Maria-Marilena


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Miercuri, 23 mai, ora 17.30:

Fotbal, Cupa României. Alvio Cuzdrioara - Sticla Arieșul Turda.

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...