fbpx

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

spital turda

Spitalul  Municipal Turda organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei de Director Financiar-Contabil, durata determinata, in conformitate cu prevederile: Ordinului M.S.P. nr. 284/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 33/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/2020,  Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului/examenului pt. ocuparea functiilor de director medical si director financiar-contabil nr. 3030/15.02.2018, inregistrata la Primaria Turda sub nr. 3412/16.02.2018.

La concurs/examen se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ criteriile generale si specifice prevazute de OMS nr. 284/2007, respectiv de Metodologia de organizare si desfasurare a concursului/examenului pt. ocuparea functiilor de director medical si director financiar-contabil nr. 3030/15.02.2018, inregistrata la Primaria Turda sub nr. 3412/16.02.2018.

Criteriile generale sunt urmatoarele:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt urmatoarele:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
b) au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate;

j) copie a actelor prin care si-a schimbat numele, dupa caz (certificat de casatorie);

k) dovada plata taxa concurs in suma de 500 lei                                                 

Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica  pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Dosarul de inscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sustinerii concursului, respectiv pana la data de 16.06.2021 ora 15:00

Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins, pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicarii rezultatului verificarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contesatiilor.

Concursul/examenul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Turda din localitatea Turda, str. Andrei Muresanu, nr. 12-16, jud. Cluj si cuprinde urmatoare probe de evaluare:

a) test grila de verificare a cunostintelor; testul grila contine  20 de intrebari care pot avea unul sau mai multe raspunsuri corecte

b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selectie

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.  

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al concursului/examenului. Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare  a contestatiilor in termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

 Calendarul de desfasurare al concursului/examenului este urmatorul:

a) 16.06.2021ora 15:00 termenul limita pt. depunerea dosarelor

b) 17.06.2021verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor de participare(verificarea dosarelor)

c) 18.06.2021 afisarearezultatelor selectiei dosarelor candidatilor

d) 22.06.2021 ora 13:00 depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor

e) 23.06.2021 solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor contestatiilor cu privire la selectia dosarelor

f) 24.06.2021, ora 10:00 test grila, sustinerea proiectului de specialitate, interviul de selectie

g) 25.06.2021 afisarea rezultatelor finale

h) 28.06.2021 ora 13:00 depunerea contestatiilor cu privire la rezultatul final al concursului/examenului

i) 29.06.2021 solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor contestatiilor

j) 30.06.2021afisarea rezultatelor finale

Tema pentru proiectul de specialitate se va alege de candidat din temele cadru anexate publicatiei de concurs. Proiectul de specialitate trebuie realizat individual de catre candidat intr-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere.

Publicatia de concurs, bibliografia si temele cadru pentru proiectul de specialiate pot fi consultate pe pagina de internet a spitalului.

Relatii suplimentare pentru concursul/examenul organizat pot fi obtinute de catre candidati de la serviciul R.U.N.O.S la numarul de telefon 0364/420066.

Manager

Dr. Ovidiu Sebastian Stanila

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate