fbpx

Untitled design High Quality 15

Untitled design High Quality 15

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

scoala avram iancu campia turzii 1

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.153/2017 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

ANUNŢ: Școala Gimnazială ”Avram Iancu“ Câmpia Turzii judeţul Cluj, scoate la concurs, în data de 9 iulie 2020, ora 10.00, la sediul unităţii următoarele posturi:

1 post Administrator financiar  - perioadă nedeterminată.


1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de serviciu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

2. Condiţiile specifice:

a) nivelul studiilor – superioare, profil ştiinţe economice;

b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani.

3. Etapele concursului:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă 09.07.2020 - ora 10. 00 la sediul Școlii  Gimnaziale ”Avram Iancu“ Câmpia Turzii, str. Nouă, nr. 8, judeţul Cluj

c) proba practică 13.07.2020 - ora 11.00  la sediul Școlii  Gimnaziale ”Avram Iancu“ Câmpia Turzii, str. Nouă, nr. 8, judeţul Cluj

c) interviul: 15.07.2020 - ora 10.00 la sediul Școlii  Gimnaziale ”Avram Iancu“ Câmpia Turzii, str. Nouă, nr. 8, judeţul Cluj

4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă cerințele postului

( diploma/certificate de calificare)

d) copia carnetului de muncă și/sau extras REVISAL, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă;

e) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (dacă se depune la dosar declarația pe propria răspundere cazierul judiciar va fi depus până la data probei scrise)
f) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare postului, eliberată de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate (medicina muncii)
g) curriculum vitae
h) copie certificat de naştere, căsătorie,

i) recomandare de la ultimul loc de muncă
Copiile vor fi însoţite de actele originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

5. Perioada de depunere a dosarului de concurs: 17.06.2020-30.06.2020 între orele 12-16, la sediul unității sau pe mail (documente scanate într-un singur folder, cu numele candidatului) la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

     Validarea documentelor trimise pe adresa de mail se va face de către secretarul comisie de concurs (după ce au fost confruntate cu actele în original) la sediul unității, în data de 30.06.2020.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul Școlii  Gimnaziale ”Avram Iancu“ Câmpia Turzii, str. Nouă, nr. 8, judeţul Cluj, - persoana de contact  secretar şcoală, telefon 0264368184 între orele 12-16.00.

6. BIBLIOGRAFIE

       Pentru ocuparea postului

 

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nr.2861/2009, privind inventarierea patrimoniului;
 • 1395/2010, privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza costului standard/copil/elev, cu actualizarile şi modificările ulterioare, HG 926/2011.
 • 2364/2015, privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul 923/2014, pentru aprobarea Normelor referitoare la exercitarea C.F.P.;
 • OUG 119/1999, privind auditul public intern şi CFP;
  Legea 82/1991, Legea contabilităţii şi normelor de aplicare ale acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 500/2002, privind finanţele publice;
 • OMF 1917/2005, privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 • Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;utilizarea veniturilor proprii în instituţiile de învăţământ;
 • Legea 22/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cu modifcările şi completările ulteriaore;
 • HG 423/2016, privind copiii cu cerinţe educaţionale special, integraţi în învăţământul de masă;
 • OUG 20/2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare; Proceduri privind achiziţiile prin SEAP;
 • OMFP 517/2016 – Forexebug.
 • Ordinul 1792/2002, privind aprobarea Normelor metodologiece privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar  aprobat prin OMENCS 5079/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare

Notă: Din toate legile enumerate la BIBLIOGRAFIE, candidatul va parcurge doar articolele care fac referire la :

 • Învăţământul preuniversitar;
 • Atribuţiile/competenţele administratorului financiar.

 

CALENDAR CONCURS

 • Depunere dosarelor de concurs: 17.06.2020-30.06.2020 între orele 12-16
 • 07.2020 selecţia dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor până la ora 16.00
 • 07.2020 depunerea contestațiilor la selecția dosarelor – până la ora 16.00
 • 07.2020 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor- la ora 16.00
 • 07.2020 ora 10.00 - proba scrisă și afișarea rezultatelo până la ora 16.00
 • 07.2020 depunerea contestațiilor- până la ora 16.00
 • 07.2020 soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor-până la ora 9.00
 • 07.2020 ora 11.00 - proba practică și afișarea rezultatelor până la ora 16.00.
 • 07.2020 între orele 13-14.00-depunerea contestațiilor proba practică
 • 07.2020 afișarea rezultatului contestațiilor probei practice până la ora 16.00
 • 07.2020 ora 10.00-interviul
 • 07.2020 afișarea rezultatului interviului până la ora 16.00
 • 07.2020 depunere contestații 10.00 – 12.00, afișarea rezultatului contestațiilor ora 16.00
 • 07.2020 ora 14.00 Afișarea rezultatelor finale.

Director,

Ana Popescu

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate