fbpx
1 Comentariu

spital ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post  temporar vacant, perioada determinata de asistent medical principal  (studii PL), în cadrul Secţiei Pediatrie

Concursul se va desfăşura în perioada 25.06.2019-27.06.2019 şi constă în următoarele etape succesive:

a) proba scrisă: în data de 25.06.2019, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

b) interviul: în data de 27.06.2019, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare .

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante  de asistent medical :

- diplomă  de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă , diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HGR 797/1997;

- adeverinta grad principal;

- minim 5 ani vechime asistent medical generalist.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  12.06.2019- ora 12,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. certificat membru OAMGMAMR vizat la zi;
  8. adeverință grad principai;
  9. curriculum vitae.
  10. taxa concurs 100 lei ( plătită la casieria unităţii).

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

MANAGER,

ANTAL IOSIF ADRIAN

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator