Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post temporar vacant   de economist IA in cadrul BIROULUI RUNOS.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 14.12.2018 -19.12.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

proba scrisa : 14.12.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviu: 19.12.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante de economist IA:

 • studii superioare economice cu diplomă de licenţă /absolvire;

- vechime minimă în specialitate minim 6 ani 6 luni

- cursuri de perfecţionare sau specializare în resurse umane.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de 05.12.2018- ora 15,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie );
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. taxa concurs 100 lei ( plătită la casieria unităţii).

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

CALENDARUL DESFASURARE A CONCURSULUI

- termen depunere dosare : 05.12.2018 ora 15,00

- afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere : 06.12.2018

- depunere contestatii : 07.12.2018 ora 13,00

- afisarea rezultatelor in urma contestatiilor: 10.12.2018

-desfasurarea probei scrise : 14.12.2018, ora 10,00

- afisarea rezultatelor la proba scrisa : 14.12.2018

- depunerea contestatiilor : pana la 17.12.2018, ora 15,00

- afisarea rezultatelor in urma contestatiilor : 18.12.2018, ora 15,00

- sustinerea probei interviului : - 19.12.2018, ora 10,00

- afisarea rezultatelor la proba interviu : 19.12.2018

- depunerea contestatiilor : pana la data de : 20.12.2018 ora 15,00

- afisarea rezultatelor in urma contestatiilor : 21.12.2018

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

viamso feb2019

banner caribic 012019

Explore GoGetFunding & their blog
Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator