Scrie un comentariu

TurdaNews vă prezintă datele din cel mai ascuns document care conține nereguli în urma cărora s-a întocmit inclusiv un dosar penal! E vorba de raportul Curții de Conturi, ai căror inspectori au descoperit mai multe nereguli în urma controlului efectuat la Primăria Turda, în anul 2016, care viza anul 2015. Suntem în măsură să vă dăm amănuntele din acest document!

 

Precizăm că oficialii Curții de Conturi au motivat că nu ne pot pune la dispoziție documentul redactat în urma controlului de la Primăria Turda, pe motiv că unele date sunt incluse într-un dosar penal.

Conform documentului amintit, prejudiciul constatat de inspectorii Curții de Conturi se ridică la 8.758.000 lei, din care 8.189.000 provin din activitatea proprie a unității administrative a Municipiului Turda, iar 563.000 de lei aparțin Serviciului Public Poliția Locală Turda, diferența fiind provenită de la alte structuri subordonate, cu personalitate juridică.

Iată ce nereguli au depistat controlorii financiari:

- Nu a fost facturată și încasată în perioada 2014-2016 redevența datorată de SC Domeniul Public Turda SA, pentru Serviciul public de construire, modernizare, exploatare și întreținere a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din municipiul Turda, stabilită în Contractuil de delegare aprobat prin HCL 103/30.04.2014, nefiind realizate venituri în sumă de 111.686 lei.

- Nu a fost facturată integral redevența datorată de SC Prival Ecologic Servis SA Turda, nu s-a urmărit respectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și actualizarea la inflație și nu au fost calculate penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a redevenței datorate de concesionar, nefiind astfel realizate venituri în sumă de 323.608 lei.

- Nu a fost constatată, stabilită și încasată, taxa pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de telefonie, internet și televiziune prin cablu, stabilită prin HCL Turda nr. 156/07.07.2014 la 11 lei pentru fiecare racord, precum și taxa pe perioada ocupării domeniului public sau privat pentru executarea de branșamente, racorduri și extinderi de rețele edilitare subterane, de către persoasne fizice și juridice, stabilită la 10 lei/ml/zi pentru persoane juridice, respectiv 2 lei/ml/zi pentru persoane fizice, nefiind realizate venituri estimate în sumă de 246.158 lei.

- Nu au fost facturate, înregistrate și încasate veniturile cuvenite, reprezentând taxă de administrare fond forestier, datorată de Ocolul Silvic Valea Ierii, nefiind realizate astfel venituri la bugetul local în sumă totală de 69.373 lei.

- Au fost diminuate nelegal veniturile cuvenite din vânzarea prin licitație publică a unui spațiu medical, nu au fost calculate dobânzi anuale pentru vânzarea cu plata în rate, nu a fost încasat avansul de 15% din prețul de vânzare, și nu au fost calculate majorări de întârziere pentru neplata la termen a ratelor, nefiind realizate astfel venituri la bugetul local, în sumă de 491.000 lei.

- În perioada 2013-2015 Municipiul Turda a efectuat plăți nelegale în sumă totală de 2.326.657 lei, prin stabilirea eronată a salariilor de bază acordate pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din legea nr. 285/2010 (stimulente), în condițiile în care unii angajați ai entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din OG nr. 92/2003.

- Nu a fost facturată către cumpărători și nu a fost încasată taxa pe valoarea adăugată, aferentă imobilizărilor corporale, reprezentând terenuri construibile vândute, fiind cauzat un prejudiciu instituției în sumă de 72.111 lei.

- În anul 2015 au fost acceptate la plată situații de plată întocmite de SC Domeniul Public Turda SA, pentru lucrări de împietruiri și reprofilări străzi, la prețuri mai mari decât cele aprobate, fiind cauzat un prejudiciu instituției în sumă de 775.383 lei.

- În anul 2015 au fost acceptate la plată situații de plată întocmite de SC Prival Ecologic SRL Turda, pentru lucrări de întreținere spații verzi, la prețuri mai mari decât cele legale, respectiv cele prezentate în oferta adjudecată la licitație, actualizate la inflație, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 130.713 lei.

- Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către SC Aria Construct SRL Alba Iulia, situații de lucrări în care au fost cuprinse unele articole de lucrări, cu materiale aflate în custodie la contractant, fiind cauzat Munciipiului Turda un prejudiciu în sumă de 81.009 lei.

- Au fost efectuate cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a unei persoane din cadrul instituției, deși deplasarea nu a avut loc, fiind cauzat un prejudiciu municipiului Turda în sumă de 17.287 lei.

- A fost achitată suma de 112.000 lei pentru amenajarea unui patinoar în centrul Municipiului Turda, a cărei administrare și exploatare a fost încredințată SC Domeniul Public Turda SA, care a stabilit și încasat tarifele de acces pe patinoar, fără însă a se acoperi cheltuiala municipiului cu închirierea acestuia.

- Au fost acceptate la plată și decontate nejustificat către SC Domeniul Public Turda SA, situații de lucrări în care au fost înscrise servicii pentru salubrizare stradală mai mari decât cele real executate și contractate, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 80.939 lei.

- Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate situații de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mihai Viteazul Turda”, reprezentând lucrări suplimentare contractate și decontate ulterior finalizării și recepționării obiectivului, fiind astfel cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 1.255.660 lei.

- Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Damar Consult SRL Cluj-Napoca, servicii de asistență tehnică de proiectare la obiectivul ”Reabilitare pod peste Arieș”, în condițiile în care această societate a realizat și serviciile de proiectare, iar stabiliraea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, precum urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, sunt obligații prevbăzute prin lege în sarcina proiectanților de construcții, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 60.085 lei.

- Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Drumpro SRL Cluj-Napoca, servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) peste valoarea contractată, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 44.270 lei.

- Nu este constituită garanția de bună execuție de către SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc prin asociatul SC Romabelt SA Târgu Mureș, în sumă de 677.083 lei, pentru realizare, proiectare și execuție ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj” și de SC Domeniul Public Turda SA, în sumă de 30.000 de lei, pentru contractul de delegarea gestiunii Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor.

- În perioada 2013-2014 au fost acceptate la plată nejustificat și decontate situații de lucrări în sumă de 807.838 lei, către SC Romabelt Import Export SRL Târgu Mureș, asociat al SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc la realizarea obiectivului de investiții ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj”. Prin derularea contractului de realizare a acestui obiectiv de investiții a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 833.155 lei reprezintă dobânzi și 1.591.948 lei penalități pentru neexecutarea lucrărilor la termenele contractuale.

- În perioada 2013-2015 Serviciul Public Poliția Locală Turda a continuat să efectueze plăți nelegale în sumă totală de 563.495 lei (din care suma de 317.772 lei, intră sub incidența Legii nr. 124/2014, fiind exonerată de la plată), prin stabilirea eronată a salariilor de bază acordate personalului, respectiv menținerea în salariul de bază a indemnizației de dispozitiv în procent de 25%.

- Au fost acceptate la plată și decontate către SC Mihail Construcții SRL Turda pentru lucrările de reparații capitale la imobile, situații de lucrări în care au fost cuprinse corte de cheltuieli aferente manoperei mai mari decât cele legale și au fost utilizate prețuri mai mari decât cele din oferta adjudecată, fiind cauzată bugetului entității un prejudiciu total de 5.151 lei.

(Vom reveni cu anumite detalii privind situația de la Parcul Zoo, caz în care, cel mai probabil, s-a încheiat și un dosar penal)

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator