fbpx

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

PrimariaTurda02 2009

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 22 iunie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II – Serviciul investiții și relații cu investitorii

Condiții specifice de ocupare a funcției publice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, domeniul de licență inginerie civilă
– absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 21.05.2021 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 21 mai – 9 iunie 2021.

Probele concursului sunt:
-Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
-Proba scrisă se va susține în data de 22.06.2021, orele 11,00
-Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
-Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuțiile postului:
– organizează și coordonează activitatea serviciului;
– participă la implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului;
– asigură implementarea proiectele de investiţii şi cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;
– consecutiv planurilor de acțiune aferente documentelor programatice de dezvoltare a municipiului, aprobate prin HCL, întocmește listele de investiții corelate cu prioritizarea intervențiilor propuse prin proiecte;
– întocmește anual sau ori de cîte ori este nevoie rapoarte privind activitatea serviciului;
– întocmește rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;
– participă la elaborarea cererilor de finanţare;
– urmăreşte derularea, în bune condiţii a contractelor din evidenţa serviciului, sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către ambele părţi contractante;
– asigură implementarea lunară a Programele de lucrări aferente activităților specifice serviciului și urmărește încadrarea în sumele alocate de la bugetul local;
– urmăreşte întocmirea corectă şi la timp a tuturor documentelor aferente activităţii structurii coordonate;
– răspunde de furnizarea corectă şi la timp a informaţiilor solicitate de şefii ierarhici şi colaboratori;
– monitorizează modul de implementare a standardelor SCIM de către personalul din cadrul serviciului;
– participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării Sistemului de Control Intern/ Managerial
– asigură întocmirea şi actualizarea documentaţiei necesară implementării Sistemului de Control Intern Managerial;
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
– aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară;
– organizează activitatea şi repartizează sarcinile şi îndatoririle de serviciu pentru angajaţii din subordine;
– întocmește fișele de post pentru personalul subordonat;
– evaluează activitatea personalului din subordine și întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale,
– exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
– în legătură cu implementarea proiectelor în care este desemnat manager/coordonator proiect, prin atribuţiile specifice:
coordonează activităţile proiectului pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate, monitorizează planificarea acţiunilor proiectului pentru încadrarea în graficele stabilite, urmăreşte respectarea cerinţelor de implementare ale finanţatorului, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului cu prilejul şedinţelor lunare de monitorizare, supervizează raportările de progres, certifică necesitatea şi oportunitatea plăţilor în proiect; asigură păstrarea şi arhivarea documentaţiilor aferente proiectului, monitorizează corespondenţa necesară derulării proiectului, planifică şi organizează evenimentele proiectului;
– în legătură cu implementarea proiectelor în care este desemnat monitor/responsabil tehnic, prin atribuțiile specifice:
verifică documentația de specialitate aferentă D.A., întocmită pentru atribuirea contractelor de realizare proiect tehnic și execuție lucrări/ verificare PT/ dirigenție de șantier; formulează observațiile sale cu privire la adaptarea D.A. la cerințele de implementare a proiectului și adaptează textul D.A. în consecință, urmărește corelarea tehnico-economică a întregii documentații de atribuire; participă la evaluarea ofertelor pentru PTE+execuția de lucrări/ dirigenție de șantier/ verificare PT, putând fi cooptat în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor;
monitorizează execuția lucrărilor, acțiunile de remediere necesare a disfuncționalităților după aprobarea acestora de către coordonator/manager proiect sau reprezentant legal; verifică, alături de dirigintele de șantier, progresul și realitatea lucrărilor în teren; verifică și monitorizează încadrarea în planul de implementare a proiectului a activităților tehnice care concură la realizarea obiectivului; monitorizează/verifică întocmirea cărții tehnice a construcției.

Bibliografie:

 • Constituția României, republicată
  • Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
  • Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • HG 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare
  • HG 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordinul 980/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice
  • HG 207/2020, pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii” care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice

Tematica concursului reprezintă în totalitate bibliografia stabilită pentru concurs.

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate