fbpx

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

siptal campia turzii

Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” CâmpiaTurzii, cu sediul  în Câmpia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, jud Cluj, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. conform art 27 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea  efectelor pandemiei COVID-19, angajează fără concurs,  pe perioada  determinata (perioada stării de alerte ) cu posibilitate de prelungire de 30 zile după terminarea stării de alertă,

-   la  Sectia Medicina Interna-  2 posturi vacante de medic specialist medicina interna.

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare.

Dosarul de angajare se va depune la sediul unitatii - Biroul RUNOS si va cuprinde următoarele documente

a. cerere în care  se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; anexa 2

b. copia actului de identitate în termen de valabilitate

c. copiile documentelor  care să ateste nivelul studiilor, grad profesional  și certificatul de absolvire a  competențelor profesionale in domeniu ( diplomei de medic  și certificatul de confirmare în gradul profesional/ adeverinta, certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania cu viza pentru anul în curs)

d. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la          art.  455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit. d) sau e)  din Legea nr. 95/2006 privind             reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau declaratie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pe care candidează; anexa 3

e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, in meserie, functie si /sau in specialitatea studiilor, în copie

f.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate

g. curriculum vitae

h. declarație pe propria răspundere  că este/ nu este  încadrat/încadrată la o altă  instituție publică sau privată și nu se află  în situația de carantină sau izolare la domiciliu- anexa 4

i. certificate medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candidează;

j. Declaratie prelucrare date cu caracter personal conform Regulament UE697/2016 anexa 5.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă vor fi prezentate și în original in vederea certificării conformității copiilor cu acestea, la angajare.

Candidatii trimit pe adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. documentele necesare înscrierii  pană  la data de 20.05.2021 ora 12.

In situatia in care se depun mai multe dosare  pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba  interviu.

În situația în care în urma selecției dosarelor ramane un singur candidat pe post, vor fi  declarati admis fără a mai fi organizată proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Campia Turzii la numărul de telefon 0730640661.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR

-    20.05.2021    ora 12,00       termenul limită de depunere a dosarelor

-    24.05.2021   ora 14,00       afisarea  rezultatului selecției dosarelor

-   25.05.2021    ora 14,00       interviul  ( in cazul in care sunt mai multi candidati)

-   26.05.2021   ora 10,00          afișarea rezultatului final

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate