fbpx

4 Comentarii

primaria turda

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 17 martie 2020, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului și cadastru
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

2. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului și cadastru
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

3. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului și cadastru
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență geografie, specializarea planificare teritorială
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

4. consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului urbanism, amenjarea teritoriului și cadastru
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism
– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

5. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidență patrimoniu și GIS
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență științe juridice, administrative sau economice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 14.02.2020 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 14.02.2020 – 04.03.2020.
Probele concursului sunt:
• Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
• Proba scrisă se va susține în data de 17.03.2020, orele 11,00
• Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuțiile posturilor de consilier, clasa I, grad profesional superior și principal din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, poz. 1, 2 și 4:

– asigură intocmirea certificatelor de urbansim și a autorizațiilor de construire;
– oferă consultanță în elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului inițiate de administrația publică locală;
– oferă consultanță în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune inițiate de administrația publică locală;
– asigură implementarea liniilor directoare de politică urbană şi desfăşoară activităţi de protejare a valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
– cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerelor de resort în vederea transpunerii la nivel local a liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, a politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
– pun în aplicare hotărârile consiliului local privind aprobarea strategiilor de dezvoltare a municipiului şi a planurilor de urbanism, prezintă informări cu privire la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor;
– pun în aplicare strategiile de dezvoltare urbană şi a politicile urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism adoptate;
– colaborează la nivel intrainstituțional, interinstituțional și intersectorial cu entitățile relevante pentru dezvoltarea urbană sustenabilă, în toate aspectele acesteia;
– soluționează corespondenţa repartizată și răspunde de rezolvarea acestora în termenul legal;
– analizează din punct de vedere tehnic şi legal solicitările şi documentaţiile tehnice primite, propune emiterea avizelor de oportunitate, semnează şi eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, branşamente;
– asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
– acţionează pentru conservarea arhitecturii tradiţionale locale şi promovarea principiilor de arhitectură modernă;
– participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare, în vederea respectării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
– participă la organizarea dezbaterilor publice pe teme privind urbanismul şi amenajarea teritoriului;
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

Bibliografie :
1. Constituţia României, republicată;
2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ, Titlul II – Statutul funcționarilor publici (art. 369-537);
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
10. Legea 7/1996, republicată, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior, specializare din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru, poz. 3:

– oferă consultanță în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune inițiate de administrația publică locală;
– asigură configurarea bazei de date și analiza acestora în vederea formularii liniilor directoare de politică urbană şi desfăşoară activităţi de protejare a valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
– cooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerelor de resort în vederea transpunerii la nivel local a liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, a politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare;
– pune în aplicare hotărârile consiliului local privind aprobarea strategiilor de dezvoltare a municipiului şi a planurilor de urbanism, prezintă informări cu privire la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor;
– pune în aplicare strategiile de dezvoltare urbană şi a politicile urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism adoptate;
– colaborează la nivel intrainstituțional, interinstituțional și intersectorial cu entitățile relevante pentru dezvoltarea urbană sustenabilă, în toate aspectele acesteia;
– participă la lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
– soluționează corespondenţa repartizată și răspunde de rezolvarea acestora în termenul legal;
– analizează din punct de vedere tehnic şi legal solicitările şi documentaţiile tehnice primite, propune emiterea avizelor de oportunitate, semnează şi eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare, branşamente;
– asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
– asigură constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
– participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare, în vederea respectării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

Bibliografie :
1. Constituţia României, republicată;
2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ, Titlul II – Statutul funcționarilor publici (art. 369-537);
3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
5. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, modificat și completat prin Ordinul nr.835/2014;
7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea 7/1996, republicată, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior, specializare din cadrul Serviciului evidență patrimoniu și GIS, poz. 5:

– asigură organizarea procedurii de licitație si intocmeste documentațiile necesare pentru concesionarea sau închirierea de imobile (terenuri și /sau clădiri cu altă destinație decât locuință) aparținând domeniului public și privat al uat, în baza hotărârilor Consiliului Local și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– intocmește contractele de vânzare cumpărare ale bunurilor proprietate privată înstrăinate, comunică un exemplar al acestora departamentului economic, în vederea ștergerii din evidențele contabile și în vederea încasării prețului.
– încheie la termenele legale contractele de închiriere şi concesionare a clădirilor şi terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al uat;
– actualizează, modifică şi reziliază în condiţiile legii contractele de închiriere şi concesionare a clădirilor şi terenurilor ce aparţin domeniului public sau privat al uat
– comunică chiriaşilor sau concesionarilor, în termenele legale, toate modificărilor contractuale;
– transmite o copie a contractelor de închiriere şi/sau concesionare departamentului impozite şi taxe locale pentru luarea în evidenţă în baza de date;
– ţine şi actualizează evidenţa în baza de date a contractelor de concesionare.
– pe baza documentelor primite de la departamentul impozite şi taxe locale întocmeşte documentele necesare pentru cei care nu au respectat termenele contractuale privind plata la termen şi transmite dosarele la departamentul juridic în vederea acţionării în instanţă pentru recuperarea debitelor, rezilierea contractelor sau evacuarea din spaţiu;
– pe baza informărilor şi documentelor transmise de departamentul tehnic întreprinde măsurile pentru intrarea în legalitate a celor care nu respectă contractele de închiriere şi/sau concesionare sau întocmeşte documentaţiile în vederea acţionării în instanţă, rezilierea contractelor şi evacuarea chiriaşilor sau concesionarilor;
– formulează răspuns la corespondenţa repartizată, în termenele legale.

Bibliografie
1. Constituția României
2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: Partea a V-a (art.284 -art.364), Partea a VI-a, Titlul II- Statutul funcţionarilor publici (art.369-537)
3. Legea 114/1996 –Legea locuintei
4. OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  Altruist · 21:48 14.02.2020
  Bai birocratilor sunteti destui , in 1995 - 800.000 birocrati la o populatie de 22 milioane , acum sunteti 1.3 milioane -populatie 16 milioane ,va inghesuiti 10 intr-un birou de 20 metrii patrati , nu aveti in institutiile statului pe inventar cate un scaun ptr fiecare
  Plecati in economia reala aduceti valoare adaugata , cresteti PIB-ul , suntem ultima tara din UE , se termina cat de curand mila europeana , si astfel bugetul primariilor va cadea la jumatate , nu va vor ajunge banii nici sa va platiti cheltuielile curente
  Folositi tehnica , nu mai faceti calcule pe degete , cadastrati corect si nu veti mai reveni , acum cadastrati un teren si ii nedreptatiti pe 2,3 vecini
  Ceea mai buna decizie ar fi sa angajati o firma din vest sa va faca cadastrarea ca ei au facut-o acum 200 ani , Napoleon al 3-lea in Franta , Franz Joseph in Imperiul Austro Ungar etc.....
 • Acest comentariu este nepublicat.
  Altruist · 22:28 14.02.2020
  Nu pot sa nu mai scriu cateva randuri , vad cerintele , daca exista cineva in Romania care sa corespunda real acestor cerinte eu ii ofer un contract pe timp nedeterminat cu un venit inzecit fata de cel oferit de birocrati , cerinte maxime , performante minime , ne facem ca muncim , ei se fac ca ne platesc
  Nu mai avem ce angaja in mediul privat , au plecat toti , au plecat varfurile dar au plecat si cei care puneau gresie bine , iar cei care au ramas sunt competitivi datorita faptului ca nu mai au concurenta si cu toate astea mai pleaca 400 mii pe an , din tara minunata , stiti cu totii vb cu chiorul care este rege in tara orbilor
 • Acest comentariu este nepublicat.
  marian · 16:24 15.02.2020
  aoleu acuma trebuie sa se angajeze pnl-istii,ca de psd-isti este plina primaria......sa ne spune-ti si noua cati ani are cel care indeplineste toate cerintele pentru aceste posturi
 • Acest comentariu este nepublicat.
  damian · 03:41 16.02.2020
  domnilor ar trebui si un test de folosirea calculatorului ,pentru ca multe cucoane nu pot folosi tastatura de la calculator din cauza unghiilor bine intretinute si colorate in toate clorile curcubeului.Eu personal cred ca nu au lucrat pana acum nicaeri si nu au nici pregatire decat in alte domenii.Atentie d-le primar,toti psd-isti trebue sa treaca la pnl sau la maturatul strazilor,confom pregatirii pe care o au.
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator