fbpx

Maxi Prest oferta termopane 2020

Icon Scrie un comentariu

angajare sofer

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 07 octombrie 2019, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante

 

 1. auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului audit public intern. Condiții specifice:
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință – științe economice
  – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 2. consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului control intern managerial și standarde de calitate. Condiții specifice:
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 3. consilier juridic. clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic. Condiţii specifice:
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință – științe juridice
  – minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 06.09.2019 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 06 – 25 septembrie 2019.
Probele concursului sunt:
– Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– Proba scrisă se va susține în data de 07.10.2019, orele 11,00
– Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuțiile postului de auditor I/superior:
– Participă, dacă este cazul, la elaborarea proiectelor planurilor de audit intern şi la actualizarea acestora, funcţie de modificările legislative/organizatorice/solicitările ordonatorului principal de credite/solicitările U.C.A.A.P.I., care schimbă gradul de semnificaţie al auditării anumitor operaţiuni, activităţi sau acţiuni.
– Realizează misiuni de audit în cadrul Primăriei municipiului Turda şi entităţilor aflate în coordonare/subordonare, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, asupra tuturor activităţilor desfăşurate, respectiv:
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
– În desfăşurarea misiunilor de audit care îi sunt încredinţate, urmează toate procedurile şi întocmeşte toate documentele necesare derulării unei misiuni de audit public intern.
– Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
– Aduce la cunoştinţa coordonatorului compartimentului de audit public intern iregularităţile semnificative sau posibilele prejudicii constatate cu ocazia realizării misiunii de audit public intern.
– În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, poate propune suspendarea misiunii de audit public intern, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.).
– Informează supervizorul misiunii de audit/coordonatorul compartimentului de audit public intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora.
– Participă la elaborarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Primăriei municipiului Turda;
– Este responsabil de implementarea procedurilor corespunzătoare activităţilor de care răspunde.
– Asigură elaborarea procedurilor aferente activităţilor desfăşurate;
– Informează periodic, la solicitare, asupra stadiului documentării şi implementării procedurilor proceselor specifice.
– Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării misiunilor de audit.
– Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
– Răspunde de realizarea la timp a misiunilor ce i-au fost încredinţate şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora.
– Răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor menţionate în documentele întocmite.
– Are obligaţia să respecte prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern, precum şi cadrul procedural şi metodologic privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Primăriei municipiului Turda.
– Are obligaţia să respecte instrucţiunile/procedurile interne privind sănătatea şi securitatea în muncă, aplicabile domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, aduse la cunoştinţă de salariatul cu atribuţii în acest sens.

Bibliografie pentru postul de auditor:
1. Constituţia României, republicată;
2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ;
3. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 252/2004, pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
7. Legea contabilităţii nr. 82/1991, r(4), cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa nr. 119/1999, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul nr. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;
10. Ordinul nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuții pentru postul de consilier, clasa I/debutant:
– participă la elaborarea documentelor sistemului de management al calităţii pentru procesele stabilite, în care sunt prezentate politica şi obiectivele în domeniul calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2015 (Manualul Calităţii, proceduri de sistem, instrucţiuni de lucru, formulare de înregistrare aferente procedurilor, planuri ale calităţii);
– participă la identificarea proceselor care influenţează direct calitatea serviciilor instituției;
– asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului conform documentelor de sistem elaborate;
– gestionează standardele aferente sistemului de management al calităţii asigurând accesul uşor al tuturor angajaţilor la aceste documente;
– asigură promovarea calităţii şi conştientizării cerinţelor clienţilor în întreaga organizaţie;
– participă la şedinţele de analiză a managementului;
– îndeplineşte sarcinile ce îi revin din documentele sistemului de management al calităţii şi orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic, în limitele respectării legalităţii, pentru realizarea obiectivelor sistemului de management al calităţii pe termen lung şi scurt;
– întocmeşte şi actualizează permanent Lista documentelor sistemului de management al calităţii;
– întocmeşte şi actualizează permanent Lista formularelor controlate;
– păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces;

Bibliografie pentru postul de consilier I/debutant:
1. Constituția României, republicată;
2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ, Titlul II – Statutul funcționarilor publici (art. 369-537);
2. Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
3. SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității,

Atribuții pentru postul de consilier juridic I/superior
– Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente (Judecătorii, Tribunale, Curţi de apel, Curtea Supremă de Justiţie) interesele Primarului și/sau Municipiului Turda
– Intocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi recursuri privind interesele autoritățiii publice locale
– Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre avizare;
– Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;
– Formulează întâmpinări, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, ridică excepţii;
– Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
– Exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
– Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită;
– Respectă termenele legale, respectiv cele stabilite de superiorii ierarhici pentru soluţionarea actelor repartizate,
– Respectă regulamentele şi procedurile de lucru interne aprobate,
– Colaborează cu celelalte compartimente din instituţie pentru soluţionarea actelor repartizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
– Derulează activitățile specifice necesare aplicării prevederilor Legii nr. 10/2001, modificată si a Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare respectând regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate, întocmind și avizând acte specifice,
– Intocmeşte şi actualizează permanent evidenţa actelor/dosarelor repartizate,
– Acordă asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul instituţiei sau aflate în subordinea acesteia, servicii fără personalitate juridică, în scopul asigurării respectării legislaţiei în vigoare în cadrul demersurilor specifice, a acţiunilor şi a actelor întocmite de acestea,
– Verifică şi asigură respectarea legalităţii contractelor încheiate de instituţie sau serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, aplicând, pe actele examinate sub aspectul legalităţii, viza de legalitate şi semnând în acest sens,
– Reprezintă interesele Primarului și/sau Municipiului Turda, în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din sfera de relaţii ale instituţiei,
– Întocmeşte răspunsurile la petiţiile repartizate de conducerea instituţiei şi evidenţa acestora şi transmite răspunsurile către petent în termenele legale,
– Intocmeşte situaţii, rapoarte şi informări, alte acte în legătură cu atribuțiile de serviciu, solicitate de şefii ierarhic superiori,
– Pregăteşte şi predă pentru arhivare documentele gestionate;
– Asigură protecția datelor cu caracter personal;
– Asigură confidenţialitatea în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Bibliografie pentru postul de consilier juridic I/superior:
1. Constituția României, republicată;
2. OUG 57/2019, privind Codul administrativ;
3. Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II al Titlului IV – Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 153-art. 173); Titlul V – Termene procedurale (art. 180-art. 186);
4. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. HGR nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și Titlul VII;
9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate
Notă de informare GDPR 

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator