fbpx

turdanews vot

Scrie un comentariu

pmt foto

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 17 septembrie 2019, orele 11.00, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

• Inspector specialitate S/I, Serviciul administrativ – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
– minim 4 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite

• Muncitor IV, Serviciul public administrare pieţe şi obor – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare
– nivel minim: studii generale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
– depunerea dosarelor de concurs în perioada 19 august 2019 – 30 august 2019, orele 12.00
– selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 02-04 septembrie 2019
– proba scrisă pentru postul de inspector specialitate va avea loc în data de 17 septembrie 2019, ora 11.00
– proba practică pentru postul muncitor IV va avea loc în data de 17 septembrie 2019, ora 09.00
– proba de interviu se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice
– afişarea rezultatelor probei scrise si a probei practice se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba practică, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
• cerere de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 30 august 2019 orele 12. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:

Pentru postul de inspector specialitate S/I, Serviciul administrativ:

1. OUG 57/2019 – privind Codul administrativ, art. 368, Titlul III cap I art.538 – 562;
2. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
3. Ordinul 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice art. 2,art. 7, art.26-33;
5. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice;
6. Legea 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

Pentru postul de Muncitor IV – Serviciul public administrare pieţe şi obor

1. Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
2. HGR 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OUG 57/2019 – privind codul administrativ, art. 368
4. Regulamentul cadru privind funcționarea Piețelor agroalimentare și a oborului din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 29/25.01.2018.

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate