fbpx

Icon Scrie un comentariu

Primaria Turda foto articol 1200x700

UAT MUNICIPIUL TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 10 IUNIE 2019, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:

• Muncitor I, Serviciul voluntar pentru situații de urgență – 2 posturi, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare – studii liceale sau profesionale
– calificare în meseria de lăcătuș mecanic, sudor, instalator
– minim 9 ani vechime în calificarea deţinută

• Muncitor IV, Serviciul public administrare pieţe şi obor – 1 post, durată nedeterminată
Condiţii specifice de participare – nivel minim: studii generale

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
– depunerea dosarelor de concurs în perioada 17 – 30 mai 2019, ora 15
– selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 31 mai – 04 iunie 2019
– proba scrisă se va susţine în data de 10 iunie 2019, orele 11,00
– proba practică va avea loc în data de 12 iunie 2019, ora 11,00
– afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor probei practice în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
– afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba practică, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
• cerere de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
• curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 30 mai 2019, orele 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:

Pentru posturile de Muncitor I – Serviciul voluntar pentru situații de urgență
1. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
2. Legea 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. OMAI 96/2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Pentru postul de Muncitor IV – Serviciul public administrare pieţe şi obor

1. Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
2. HGR 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Regulamentul cadru privind funcționarea Piețelor agroalimentare și a oborului din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 29/25.01.2018. 

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator