Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează concurs în data de 07 FEBRUARIE 2017

kaufland 650x100 22.12

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 07 FEBRUARIE 2017 CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI  VACANTE

INSPECTOR DE SPECIALITATE IA - 1 post, durată nedeterminată, Compartimentul Contabilitate, Salarizare, Resurse umane

Condiții specifice de participare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă economie, contabilitate sau finanţe
Minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
INFIRMIERA- 3 posturi, durată nedeterminată, Serviciul Crese

Condiții specifice de participare - studii generale, profesionale sau liceale
cursuri in domeniul medico-social
ÎNGRIJITOR– 1 post, durată nedeterminată, Centrul Social de urgență pentru Persoane fara Adăpost
Condiții specifice de participare - studii generale, profesionale sau liceale
ÎNGRIJITOR– 1 post, durată nedeterminată , Centrul de Consiliere femei si copii, victime ale violentei domestice
Condiții specifice de participare - studii generale, profesionale sau liceale
ASISTENT MEDICAL PL - 1 post, durată nedeterminată, Serviciul Cabinete medicale școlare
Condiții specifice de participare - studii postliceale în domeniul asistenței medicale,
minim 2 ani vechime în specialitate studiilor
MUNCITOR IV (BUCATAR) - 1 post, durata nedeterminata, Cantina de ajutor social
Condiții specifice de participare - studii medii(liceu economic)/studii profesionale (calificare bucatar)


Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

depunerea dosarelor de concurs în perioada 13 ianuarie - 27 ianuarie 2017, orele 12,00
selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30-31 ianuarie 2017
proba scrisă se va susține în data de 07 februarie 2017, orele 09,00
afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
proba practică pentru posturile de îngrijitori si cel de muncitor IV (bucătar) în data de 08 februarie 2017, orele 09.00
proba de interviu se va susţine în data de 13 februarie 2017, orele 09,00
afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate IA:
- Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată ;
- Legea nr. 477/2004 privind privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice
- Legea 82/1991, republicată ; legea contabilitătii ;
- Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

Bibliografia pentru posturile de infirmiere :
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice
- Ordinul 261 / 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare - Anexa- Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia si sterilizarea în unităţile sanitare; capitolele 1,2,3.
- Ordin 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare- Anexa IV - precauţiuni universale (PU)
Bibliografia pentru postul de asistent medical Pl -Cabinete medicale școlare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice
Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenții medicali-L. Titirca, vol II, Bucuresti, Ed. Viața medicală românească, 2008- pag 41-43, 44-46,116-119, 136-169
Puericultură si pediatrie pentru asistenții medicali, Mihaela Vasile, Editura All, 2012
Cap.2 Creşterea si dezvoltarea(pag.11-pag.22)
2.1.Noțiuni de creştere si dezvoltare
2.2.Creşterea staturală
2.3.Creşterea ponderală
2.4.Dezvoltarea psihomotorie(de la 3 ani la adolescent pg.20-21)
2.6.Indici de apreciere a creşterii si maturației
Cap.4 Afecțiunile copilului
4.3.Afecțiuni carențiale(pag161-176)-4.3.1.Sdr. de malnutriție
-4.3.2.Rahitismul carențial
-4.3.3.Tetania
4.4.Afecțiuni respiratorii(pag.190-198)-4.4.1.Amigdalitele
-4.4.2.Astmul bronsic
4.6. Afecțiuni digestive(214-239)-4.6.1Sdr.diareic
-4.6.2 Sdr.dureros abdominal
-4.6.3 Parazitozele intestinale
4.8.Afecțiunile renale(250-256)-4.8.1 Infecțiile de tract urinar
4.9. Afecțiunile SNC(267-278) -4.9.1.Convulsiile si epilepsia infantile
-4.9.2.Handicapul fizic si neuromotor
4.10.Afecțiunile sângelui(278-288)-4.10.1Anemii
4.11.Afecțiunile glandelor endocrine si bolile de nutriție(302-309)
4.11.1 Diabetul zaharat
4.11.2 Hipotiroidismul
4.11.3 Hipertiroidismul
Bibliografia pentru postul de muncitor IV(bucătar)
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice
Legea 208/1997 legea cantinelor sociale
Bibliografia pentru posturile de îngrijitor este:
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;
- Ordin 916 / 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare- Anexa IV - precauţiuni universale (PU)

Acte necesare la dosar:

cerere de înscriere la concurs;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Certificatul de membru OAMMR, însoțit de avizul anual
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
curriculum vitae.

Aviz psihologic de la un cabinet acreditat

Proba scrisă se va susține în data de 07 februarie 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Compartimentul resurse umane până la data de 27 ianuarie , orele 12.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul Primariei municipiului Turda. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.


Director executiv
Koti Monia Oana

 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...