fbpx
2 Comentarii

politia locala turda

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE ÎN DATA DE  23.09.2019 ​​PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE POLIȚIST LOCAL III/ superior – Serviciul siguranță și ordine publică – Birou ​​ordine publică și misiuni – 1 post, durată nedeterminată.

 

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

– proba sportivă eliminatorie se va susține în data de 20.09.2019, orele 09.00;

– proba scrisă se va susţine în data de 23.09.2019, orele 11.00;

– proba de interviu se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

​Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale de ocupare a postului(prevăzute de art. 465 din OUG 57/2019, Codul administrativ):

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare pentru ocuparea funcției publice de execuție polițist local III/ superior din cadrul Serviciuluisiguranță și ordine publică – Birou ordine publică și misiuni :

– studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

​​– aviz psihologic pentru permis de port-armă;

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate și a permisului de conducere;
 • copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări (și foaia matricolă unde este cazul);
 • cazierul judiciar ( se va specifica “pentru angajare”);
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 • dosar plic.

Copiile după actele prevăzute la dosar se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

​Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
​Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda în perioada 23.08.2019 – 11.09.2019, orele 15.00.

​Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, Compartimentul Resurse Umane, P-ța Romana, nr. 39, Luni-Joi 07,00 – 15,30, Vineri 07,00-13,00, telefon 0264-317303, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – Valerio Ioana, referent.

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.
 • Acest comentariu este nepublicat.
  jelu · 18:17 26.08.2019
  Nu va agitati (ne cred prosti), e doar un post anuntat "de ochi lumii". Se stie exact cine e cel care TREBUIE sa ocupe postul.
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator