fbpx

Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal „ Dr. Cornel Igna” CâmpiaTurzii, organizează în conformitate  cu prevederile Legii 95 din 2006 şi OMS 284 din 2007, cu modificările şi completările ulterioare,concurs pentru ocuparea  funcţiei de director medical.

 

Concursul se va desfasura la Spitalul Municipal dr. Cornel Igna Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, loc Campia –Turzii, in perioada 17.01.2019-  22.01.2019, incepand cu ora 10,00.

Criterii generale de participare la concurs:

a) au domiciliul in România;

b) nu au fost condamnaţidefinitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităâile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice de participare la concurs:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;.

Concursul/examenul se organizeaza in conformitate OMSP nr.284/2007 si cuprinde urmatoarele probe de evaluare:

a) Test grila pentru verificarea cunostintelor de legislatie specifica postului;

b) Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;

c) Interviul de selectie.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae ;

e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau in specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită in lege;

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i) proiectul de specialitate;

j) taxă concurs 150 lei (plătită la casieria unităţii).

Copia actului de identitate,  de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Calendarulde  organizare a concursului:

Inscrierea candidaţilor      -19.12.2018-10.01.2019 ora 15.00

Selectia dosarelor depuse   - 11.01.2019  ora 11.00

Depunerea contestatiilor      - 14.01.2019  ora 11.00

Rezolvarea contestaţiilor      - 15.01.2019 ora 15.00

Proba scrisa                       - 17.01.2019  ora 10.00

Depunerea contestatiilor      - 18.01.2019  ora 12.00

Rezolvarea contestaţiilor      - 21.01.2019  ora 12.00

Susţinerea proiectului       - 22.01.2019 ora 10.00

Susţinerea interviului         - 23.01.2019 ora 10.00

Afişarea rezultatelor finale      - 25.01.2019 ora 14.00

Depunerea contestaţiilor          - 28.01.2019 ora 14.00

Rezolvarea contestaţiilor         - 29.01.2019 ora 15.00

MANAGER, Antal Iosif Adrian

Intocmit, Pozmosan Simona

viamso feb2019

banner caribic 012019

Explore GoGetFunding & their blog
Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator