promo 650x150 700lei

Scrie un comentariu

spital CT

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post temporar vacant   de sef birou  in cadrul BIROULUI FINANCIAR CONTABIL.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 07.08.2018-10.08.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

- proba scrisa : 07.08.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

- interviu: 10.08.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei temporar vacante   de sef birou  :

- studii superioare economice cu diplomă  de licenţă /absolvire;

- vechime  minimă în specialitatea studiilor 2 ani.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  27.07.2018- ora 15,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

8. taxa concurs 100 lei (plătită la casieria unităţii).

 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

MANAGER, ANTAL IOSIF ADRIAN

Intocmit:- Pozmosan Simona

Ex. unic

Tematica/bibliografie /Concurs/examen pentru ocuparea postului temporar vacant de şef birou , Biroul Financiar Contabil

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii-titlul VII si VIII organizarea şi funcţionarea spitalelor, conducerea spitalelor, cu modificările  şi  completările ulterioare ;             
 2. Legea Finantelor Publice nr. 500/2002;
 3. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
 4. Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale;
 5. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
 6. Ordonanta Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 7. Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru administratile publice si institutile publice;
 8. Ordinul MFP  M.F.P. nr. 1792/17.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 9. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
 10. Ordinul M.S. nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli la institutiile sanitare finantat din venituri proprii;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
 12. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 13. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor.

Toate actele normative vor fi studiate cu modificarile si completarile in vigoare la data sustinerii probei scrise.

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator